Консултантски услуги при превоз на опасни товари по шосе (ADR)

Съгласно НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари:
Предприятията, извършващи превози на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, трябва да имат един или повече консултанти по безопасността при превоз на опасни товари. Консултантът по безопасността съдейства за предотвратяване и избягване на рискове и опасностите при превоз, товарене и разтоварване на опасни товари. Консултантът по безопасността:

 • контролира спазването на изискванията за превоза на съответния опасен товар;
 • консултира служителите на предприятието при дейностите, свързани с превоза на опасни товари;
 • подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари. Докладите се съхраняват пет години и се предоставят при поискване на компетентните органи.

В изпълнение на задълженията си консултантът:

 • контролира изпълнението на процедурите по ADR, регламентиращи идентификацията на опасните товари, които се превозват;
 • при придобиването на транспортни средства за превоз на опасни товари контролира дали те отговарят на изискванията на глава 9.1 на приложение В на ADR за превоз на опасни товари;
 • проверява екипировката, съгласно изискванията на ADR, използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни товари;
 • организира обучението на служителите, занимаващи се с превоз на опасни товари в предприятието и воденето на отчетите за това обучение;
 • предлага прилагането на авариен план в случай на произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;
 • разследва възникналите произшествия, инциденти или сериозни нарушения, свързани с превоза на опасни товари, и подготвя отчети за тях;
 • предлага мерки за избягване на повторно възникване на дадено произшествие, инцидент или сериозно нарушение;
 • следи за спазване на изискванията, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители;
 • следи за наличието на подробни работни указания или инструкции на служителите, занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;
 • предлага мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари;
 • проверява за наличието в пътното превозно средство на документите и екипировката за безопасност, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка;
 • следи за спазването на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари;
 • в зависимост от степента на опасност, по негова преценка, информира съответната районна служба по пожарна и аварийна безопасност за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка;
 • осигурява наличие на програма за сигурност, съгласно 1.10.3.2 на ADR;
 • следи за изпълнението на предписанията, дадени от компетентните органи.

Записване за шофьорски курс

Нагоре